Kandydatom do „Marynki” przypominamy, że oczekujemy na dostarczenie dokumentów niezbędnych do tegorocznej rekrutacji w następujących dniach:

 

21 czerwca (piątek)                                       12:00 – 15:00

24 czerwca (poniedziałek)                          10:00 – 15:00

25 czerwca (wtorek)                                     10:00 – 15:00

 

Kandydaci przynoszą:

 

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum/szkoły podstawowej, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył;
  • kserokop zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty uwierzytelnioną dużą pieczęcią okrągłą gimnazjum/szkoły podstawowej, pieczątką „za zgodność z oryginałem”, pieczątką i podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył.
  • kopię/oryginał dyplomu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (olimpiady i konkursy przeprowadzane zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty).