Dokumenty rekrutacyjne do Liceum św. Marii Magdaleny na rok szkolny 2020-2021 można składać w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. w następujący sposób:

 

1)      poprzez system NABÓR (Uwaga! Składając dokumenty w ten sposób należy bezwzględnie pamiętać o przesłaniu wszystkich niezbędnych załączników (np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność lub inne) oraz o załączniku dotyczącym wyboru II języka obcego, który należy pobrać ze strony szkoły (zakładka REKRUTACJA)

 

2)      listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)

 

3)      dostarczając je do skrzynki podawczej wystawionej w portierni szkoły.

Panu Profesorowi Przemysławowi Bandlowi

 

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

                    z powodu śmierci

 

                              Mamy

 

                            składają

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie i absolwenci

 Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum św. Marii Magdaleny, którego głównym celem było przedstawienie i zatwierdzenie wyników klasyfikacji oraz ocen zachowania uczniów klas pierwszych i drugich w drugim okresie roku szkolnego 2019-2020 (klasyfikacja końcoworoczna).

Po prezentacji wyników nauczania poszczególnych klas Rada Pedagogiczna Liceum św. Marii Magdaleny przyjęła stosowną uchwałę na temat wyników tejże klasyfikacji.

W drugiej uchwale podjęto decyzję, że do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020-2021 zgłoszona zostanie Julia Pukowicz, uczennica kl. 2G a do stypendium Ministra Edukacji Narodowej Kamila Kotecka (również kl. 2G).

Do nagród prezydenta miasta Poznania zostaną zgłoszeni natomiast wszyscy tegoroczni laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów i zawodów sportowych na poziomie reprezentacji narodowej.

 

Korzystając z okazji informuję wszystkich członków społeczności szkolnej, że w związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa podjąłem decyzję o nieprzeprowadzaniu uroczystości rozdania świadectw i zakończenia bieżącego roku szkolnego w czerwcu 2020 r.

Mam nadzieję, że świadectwa promocji do klas programowo wyższych oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców uczniowie klas I i II będą mogli otrzymać z rąk swoich wychowawców 1 września 2020 r., w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wszystkim życzę udanych oraz bezpiecznych wakacji i mam nadzieję, że  będziemy mogli spotkać się w nowym roku szkolnym już w murach naszej szkoły.

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 

Szanowni Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie, Drogie Uczennice!

Zapraszam po odbiór pieniędzy za wyjazd do Hiszpanii w poniedziałek 22 czerwca do sali nr 4 w następującym porządku uczniów i uczennice lub opiekunów prawnych:

Godz. 10.30 klasy 1pA 1pC

Godz. 11.00 klasy 1gA, 1gC

Godz. 11.30 klasy 2A i 2b

Godz. 12.00 klasa 2D

Proszę koniecznie przygotować banknot 20 zł, proszę zachować reżim sanitarny i przygotować własny długopis do podpisu.

Do zobaczenia!

dr Agnieszka Filipiak

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej Matura 2020 przypominam najważniejsze fragmenty informacji przekazanych tegorocznym absolwentom podczas pożegnalnego spotkania z wychowawcami klas III.

 

 1. Ze względu na konieczność zachowania procedur sanitarno-epidemicznych czas zbiórki maturzystów przed egzaminami został przyspieszony i wydłużony. Szczegółowy harmonogram egzaminów i zbiórek został zamieszczony poniżej, jest on również dostępny na szkolnej stronie www w zakładce Matura 2020.

 

 1. Przed wskazaną godziną zbiórki abiturienci, respektując zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii (nie należy podawać ręki na powitanie, zachować dystans odległości, obowiązują maseczki i rękawiczki ochronne, zaopatrzeni we własne długopisy z wkładem w kolorze czarnym), zbierają się we wskazanym miejscu na boisku do koszykówki w pobliżu hali sportowej. Absolwenci zajmują wskazaną dla danej klasy część boiska i ustawiają się w porządku alfabetycznym.

Absolwenci z poprzednich lat zbierają się po lewej stronie obok boiska do koszykówki.

 

 1. Uwaga! W przypadku niepomyślnych prognoz pogody (np. przewidywany deszcz, burza) proszę zaopatrzyć się w parasol i odpowiednie ubranie ochronne. Jeśli warunki atmosferyczne będą szczególnie niesprzyjające miejscem zbiórki maturzystów będzie galeria dla widzów w hali sportowej.

 

 1. Dyrektor szkoły (lub wyznaczona przez niego osoba) będzie wyczytywał z listy egzaminacyjnej kolejnych uczniów, którzy po wyczytaniu, zachowując właściwy dystans społeczny, udadzą się wskazaną i oznaczoną drogą do hali sportowej.

 

 1. Po wejściu do hali sportowej każdy maturzysta dezynfekuje ręce, deponuje telefon w wyznaczonym schowku w portierni i kieruje się do wyznaczonej dla danej klasy szatni, gdzie zostawia odzież wierzchnią, torbę/torebkę oraz inne rzeczy, których nie można wnieść na egzamin i przechodzi do sali egzaminacyjnej. Uwaga! Następny maturzysta udaje się do szatni dopiero po jej opuszczeniu przez swojego poprzednika na liście a ruchem uczniów będzie kierował wyznaczony do tej roli członek Zespołu Nadzorującego dany egzamin.

 

 1. Po wejściu na salę egzaminacyjną dalsza procedura jest dokładnie taka, jak podczas matury próbnej, czyli kolejno następuje: sprawdzenie tożsamości, losowanie miejsca, podpisanie listy egzaminacyjnej i zajęcie wylosowanego miejsca (którego nie wolno już opuszczać). Po zajęciu miejsca będzie można zdjąć maseczkę ochronną z twarzy.

 

Jednocześnie informuję, że na naszej stronie internetowej w zakładce Matura 2020 zostaną zamieszczone wszystkie pliki niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego przebiegu egzaminów maturalnych w Liceum św. Marii Magdaleny a mianowicie:

 • plakat informacyjny ze skrótem wytycznych CKE
 • pismo do wychowawców klas III z informacją o niezbędnych procedurach przygotowawczych przed wejściem na salę egzaminacyjną
 • zdjęcie z planem sytuacyjnym zbiórki maturzystów na boisku do koszykówki
 • skrót wytycznych CKE dotyczących organizacji i przebiegu tegorocznych egzaminów maturalnych
 • kalendarium egzaminów maturalnych, czas odpraw komisji i zbiórki maturzystów
 • pełen skład Zespołów Nadzorujących egzaminy maturalne, osób w „rezerwie” i nauczycieli delegowanych do innych szkół
 • wyciąg z przepisów CKE Czynności niezbędne przed, w trakcie i po egzaminie maturalnym
 • zadania przewodniczącego i członków Zespołu Nadzorującego.

 

Na koniec zwracam się do wszystkich maturzystów z prośbą o rygorystyczne przestrzeganie wymogów zawartych w Wytycznych CKE odnoszących się do organizacji tegorocznych egzaminów maturalnych.

Wspólna odpowiedzialność, punktualność i zaangażowanie pozwolą nam wszystkim  na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie tegorocznej, jakże wyjątkowej, sesji egzaminacyjnej.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy „Marynki” trzymają za Was kciuki i życzą powodzenia!

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.