W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym mowa jest o stopniowym wznowieniu pracy szkół i placówek oświatowych informuję wszystkich członków społeczności szkolnej Liceum św. Marii Magdaleny o podjętych decyzjach w sprawie form i zasad organizacji pracy szkoły od 25 maja 2020 r.  

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. zostaną umożliwione w szkole konsultacje dla tegorocznych absolwentów klas III, którzy od 8 czerwca b. r. przystąpią do egzaminów maturalnych a od 1 czerwca 2020 r. zostaną umożliwione w szkole konsultacje dla uczniów klas I i II.
 1. Podczas przeprowadzania konsultacji w szkole wszystkich obowiązywać będą poniższe wytyczne GIS, MZ i MEN:
 • Z zajęć w formie konsultacji (indywidualnych lub grupowych) w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 • Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce (jeżeli ktoś ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji powinien natychmiast umyć ręce).
 • Podczas pobytu w szkole obowiązują następujące zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, zalecane jest noszenie masek osłaniających usta i nos.
 • W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów a sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Uczniowie powinni korzystać z własnego zestawu podręczników i przyborów szkolnych.
 • Podczas pobytu w szkole należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. Należy też unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie czy w innych pomieszczeniach wspólnych.
 • Jeżeli ktoś umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł wówczas zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Podczas przebywania uczniów i nauczycieli na konsultacjach pracownicy obsługi będą dbać o utrzymywanie czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 1. Konsultacje dla maturzystów (od 25 maja) i uczniów (od 1 czerwca), zarówno indywidualne jak i  grupowe, będą organizowane po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zainteresowanych abiturientów lub uczniów. Osoby te powinny zgłosić taką potrzebę do konkretnych nauczycieli z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Po ustaleniu terminu i godziny spotkania nauczyciel planujący konsultacje poinformuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który umieści je w harmonogramie konsultacji obowiązującym w danym tygodniu. Ze względów porządkowych spotkania będą przeprowadzanie tylko w salach na parterze szkoły.
 1. W związku z organizacją pisemnych egzaminów maturalnych ewentualne zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I i II w dniach 8, 9 i 10 czerwca zostają odwołane.
 1. Jednocześnie przypominam, że termin wystawiania ocen w drugim okresie roku szkolnego 2019-2020 dla uczniów klas I i II (klasyfikacja końcoworoczna) został wyznaczony na dzień 10 czerwca 2020 r.

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 1. W związku z decyzją CKE wyznaczającą nowy harmonogram egzaminów maturalnych (początek od poniedziałku, 8 czerwca 2020 r.) i treścią Komunikatu nr 4, informuję wszystkich zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców o terminie oraz o zasadach wręczenia świadectw ukończenia szkoły średniej i pożegnaniu absolwentów przez wychowawców klas III.
 1. Uroczystość odbędzie się w piątek, 22 maja 2020 r. w budynku szkoły. Absolwenci zaproszeni są do liceum na wyznaczone godziny i do wskazanych sal wg następującej kolejności:
  • 9.00 kl. 3A – p. prof. P. Bandel w s. 1
  • 10.00 kl. 3B – p. prof. I. Promińska w s. 12
  • 11.00 kl. 3C – p. prof. P. Mazurkiewicz w s. 5
  • 12.00 kl. 3D – p. prof. M. Jankowska w s. 111
  • 13.00 kl. 3F – p. dyr. F. Reinholz w s. 11
  • 14.10 kl. 3G – p. prof. A. Mrula w s. 2
 1. Porządek spotkań wychowawców ze swoimi klasami będzie wyglądał następująco (podaję przykład z klasą p. prof. P. Bandla): o godz. 9.00 w sali lekcyjnej pojawia się pierwszych dziesięciu uczniów (kolejność alfabetyczna), ok. godz. 9.20 następnych dziesięciu, po kolejnych 20 minutach pozostali. W podobnych odstępach czasowych (ale oczywiście w innych godzinach) będą odbywały się spotkania w pozostałych klasach.

 

Oczywiście wszystkich obowiązują zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii (właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisania potwierdzenia odbioru świadectw i innych dokumentów).

Wychowawca, oprócz świadectwa  przekaże też absolwentom pamiątkowe dyplomy łacińskie, tablo, listy gratulacyjne dla uczniów i rodziców, okolicznościowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, wyróżnienia dla zasłużonych sportowców oraz dokumenty z rekrutacji do liceum.

Jednocześnie absolwenci mają obowiązek zdeponować u swoich wychowawców podpisane kalkulatory proste, z których będą korzystać podczas egzaminów maturalnych.

 

 1. O godzinie 14.00 dyrektor szkoły wręczy przed aulą szczególne wyróżnienia dla Prymusa Szkoły – Marii Narożnej (kl. 3G) oraz osób z II (Adriana Puk, kl. 3G ) i III lokatą (Marianna Waraczewska, kl. 3G) i dwa Złote Medale Ucznia dla wyróżnionych absolwentów – Julii Biskup (kl. 3F) i Adama Bibera (kl. 3G).

 

Po krótkiej uroczystości Prymus Szkoły – Maria Narożna odsłoni pamiątkową Złotą Tablicę Absolwentów rocznika 2020.

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 1. W dniu 22 kwietnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum św. Marii Magdaleny podczas którego zatwierdzono klasyfikację wszystkich uczniów klas III.

 

 1. Po zatwierdzeniu klasyfikacji uczniów klas III wydrukowane i podpisane świadectwa ukończenia szkoły średniej, wraz z innymi dokumentami będą przechowywane w szkolnym sejfie.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez wychowawców klas III planowane jest w terminie późniejszym, powiązanym z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o ogłoszeniu terminu egzaminów maturalnych. Po ogłoszeniu tej decyzji zostanie wyznaczony termin przekazania świadectw (oraz innych dokumentów) przez wychowawców klas III.

O dniu i godzinie tej uroczystości wszystkie zainteresowane osoby zostaną poinformowane poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny.

 

 1. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 22 kwietnia 2020 r  dokonano również wyboru Prymusa Szkoły oraz osób z II i III lokatą.  

Prymusem Szkoły rocznika 2020 została Maria Narożna z kl. 3G (średnia ocen 5,67 i zachowanie wzorowe),   II lokatę zajęła Adriana Puk z kl. 3G (średnia 5,47 i zachowanie wzorowe) a III lokatę zajęła Marianna Waraczewska, również z kl. 3G (średnia 5,39 i zachowanie wzorowe).

Stosowną uchwałą Rady Pedagogicznej wybrano też Marię Narożną jako kandydatkę do tegorocznego stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz Adama Bibera (kl. 3G) i Julię Biskup (kl. 3F) do wyróżnienia Złotym Medalem Ucznia Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.  

Wszystkie nagrody i medale dla wyżej wymienionych uczniów wręczy dyrektor szkoły w dniu rozdania świadectw dla wszystkich uczniów klas III, a Maria Narożna, jako Prymus Szkoły odsłoni w tym dniu Złotą Tablicę Absolwentów rocznika 2020.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

 1. W związku z sytuacją epidemiczną przyjęto też ustalenia mające zastąpić tradycyjną tzw. „obiegówkę” czyli dokument, potwierdzający „rozliczenie się” absolwenta ze szkołą. Pracownicy biblioteki (sprawa oddania książek) i nauczyciele WF (zwrócenie strojów sportowych) przygotują dla wychowawców klas III stosowne wykazy uczniów.

W dniach od 6 do 8 maja 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00 w bibliotece szkolnej nauczyciele-bibliotekarze będą oczekiwać na zwrot wypożyczonych książek, a w sali nr 1 nauczyciele WF będą przyjmować zwroty sprzętu sportowego lub stroje zawodników.

Oczywiście, bardzo prosimy wszystkich o respektowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa osobistego obowiązującego w czasach pandemii.

 

 1. Jednocześnie informujemy też, że wszyscy absolwenci z klas III do zakończenia egzaminów maturalnych będą mieli zachowaną możliwość korzystania z systemu Office 365, Marlu i aplikacji Microsoft Teams w celu ewentualnych kontaktów, konsultacji lub dodatkowych zajęć ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

 

 1. Ponieważ szkoła rozwiązała umowę z firmą zewnętrzną dotychczas wypożyczającą nam szafki uczniowskie, [bo dzięki Radzie Rodziców mamy już własne szafki :)] prosimy wszystkich „posiadaczy” szafek o ich opróżnienie do dnia 19 czerwca 2020 r. W tym celu można przychodzić do szkoły codziennie między 10.00 a 14.00. Pod koniec czerwca „wypożyczone” szafki zostaną wywiezione ze szkoły.

 

 1. Od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać w szkole nowy plan lekcji dla uczniów klas I i II, który zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej liceum (podobnie, jak to miało miejsce przed zawieszeniem zajęć w szkole).

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 

Jak wszyscy wiemy, obecna pandemia uniemożliwia nam organizację drzwi otwartych w tradycyjnej formie. Nie pozostajemy obojętni wobec tej sytuacji.

Wychodzimy Wam naprzeciw i zapraszamy na drzwi otwarte, ale w formie ONLINE!

Startujemy już 27 kwietnia o godzinie 17.00. Zaczynając od tego dnia, przez cały tydzień będziemy prowadzić dla Was transmisje na żywo, dotyczące poszczególnych klas.

HARMONOGRAM:

27.04 - klasa humanistyczna

28.04 - klasa biolchem

29.04 - klasa matfiz

30.04 - klasa menadżerska

01.05 - dodatkowa transmisja dotycząca innych tematów

Uwaga! Live’y odbędą się na facebooku szkoły (LO św. Marii Magdaleny).

Zachęcamy do zadawania pytań w ankiecie, na które opowiemy podczas poszczególnych transmisji. Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7OjiuYaNqkuv03m_ghJIc9w9WCmm9VJHj-mVofv9CpBUNFBaTDdYNVFINzA2RUo0TEY1WTdGWVQ1QS4u