Rada Rodziców informuje, że termin składania wniosków o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku szkolnego 2013/2014 został ustalony na dzień 8 pa?dziernika 2013 roku (decyduje data złożenia wniosku w Sekretariacie Szkoły). Formularze wniosków prosimy pobrać u Pani Księgowej Iwony Barańskiej.

Do wypełnionego i podpisanego wniosku powinny zostać załączone:

  1. zaświadczenie o dochodach brutto za okres I-VIII/2013 rodziców albo prawnych opiekunów ucznia (albo pisemne oświadczenie o wysokości zarobków w 2013 roku w razie niemożności przedstawienia zaświadczenia o zarobkach wraz ze wskazaniem przyczyny niemożności przedstawienia tego zaświadczenia);
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienie ucznia albo rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do renty rodzinnej, dodatku mieszkaniowego albo innych świadczeń o charakterze socjalnym - o ile uczeń takimi dokumentami dysponuje;
  3. kserokopie innych ewentualnych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną ucznia.

Rada Rodziców informuje, że maksymalna wysokość dochodu na jednego członka rodziny ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 910 (dziewięćset dziesięć) złotych.

Rada Rodziców wyjaśnia ponadto, że pomoc socjalna przeznaczona jest dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, natomiast uczniowie, którzy wymagają nagłej pomocy ze względu na szczególne wydarzenie losowe - mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę finansową.

Poznań, dnia 12 września 2013 roku.
Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny

Szanowni Państwo,

zawiadamiam, że sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rady Rodziców - pierwsze zebranie Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym - odbędzie się w czwartek 12 września br. o godzinie 19.00 w auli szkolnej (po spotkaniach z wychowawcami klas).

Serdecznie zapraszam,

Jacek Stokłosa
Przewodniczący Rady Rodziców

W czwartek 12 września 2013 r. odbędą się zebrania z Rodzicami według planu:

  • godzina 17:00 - spotkanie w auli Rodziców uczniów klas I - ych z dyrektorem szkoły;
  • godzina 18:10 - spotkanie Rodziców uczniów klas I, II i III - ych z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych;
  • godzina 19:00 - spotkanie sprawozdawczo - wyborcze w auli Rodziców - wybranych przedstawicieli oddziałów I, II i III - ych.

Przydział sal na zebrania znajdziecie Państwo w holu głównym szkoły.

Poznańska Fundacja Matematyczna im. Stanisława Knapowskiego przy Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz Dyrekcja Szkoły zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów z miasta Poznania i z Wielkopolski na zajęcia

Koła Olimpijskiego,

które odbywać się będą w soboty, począwszy od 14 września 2013:

  • 10.00 – 13.00 zajęcia dla II i III klasy liceum przygotowujące do startu w zawodach LXV Olimpiady Matematycznej
  • 13.00 – 15.00 zajęcia dla gimnazjalistów i I klasy liceum

Koło Olimpijskie poprowadzi pan Henryk Pawłowski z Torunia, doświadczony nauczyciel matematyki, autor podręczników, zbiorów zadań i wychowawca kilkudziesięciu laureatów Olimpiady Matematycznej oraz medalistów Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Opłata za uczestnictwo wynosi 100 złotych na semestr. Dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zawieszenia opłaty. Trzy pierwsze spotkania Koła będą bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Terminy sprzedaży nowych podręczników do klas I, II i III na szkolnym kiermaszu podadzą wychowawcy klas na spotkaniu 2 września.

Używane podręczniki można nabyć w czasie przerw od absolwentów szkoły oraz skorzystać z Internetowej Giełdy Używanych Podręczników pod adresem:

http://www.poznan.pl/mim/public/oswiata/igup.html?co=intro