Dodatkowe procedury profilaktyczne  

w Liceum św. Marii Magdaleny obowiązujące

od 31 maja 2021 r.

 

Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 17 maja 2021 r. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Dodatkowe procedury profilaktyczne w Liceum św. Marii Magdaleny obowiązujące od 31 maja 2021 r. są następujące: 

 

  1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w budynku szkoły będą odbywały się w trybie stacjonarnym.
  2. Nauczyciele prowadzą swoje zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  3. Do budynku szkoły uczniowie będą wpuszczani dwoma wejściami – uczniowie klas po podstawówce będą wchodzili głównym wejściem a uczniowie klas po gimnazjum wejściem bocznym, od strony boiska do koszykówki. W podobny sposób uczniowie będą opuszczali szkołę po przeprowadzonych lekcjach.
  4. Przy wejściach do budynku szkoły wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz posiadanie założonej maseczki. 
  5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń ten zostanie odizolowany w szkolnym izolatorium, a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  6. Wewnątrz budynku szkoły w pomieszczeniach wspólnych (m. in. sale lekcyjne, korytarze, łazienki, szatnie, biblioteka) wszystkich obowiązuje noszenie ochronnych maseczek osłaniających usta i nos. Wskazane powyżej środki ochronne uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zdjąć w pomieszczeniach, w których będzie możliwe zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
  7. Dodatkowe, mniejsze pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk zostaną wystawione przed każdą salą lekcyjną.
  8. Wszyscy pracownicy szkoły będą mieli możliwość otrzymania indywidualnych maseczek ochronnych. Podczas przeprowadzania lekcji, jeśli nauczyciel będzie w stanie zachować dystans 1,5 m odległości od uczniów, może ją prowadzić bez użycia maseczki ochronnej. W przypadku wszelkich kontaktów bezpośrednich w odległości mniejszej niż 1,5 m obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych.
  9. Czas realizacji zajęć z wychowania fizycznego zostaje skrócony do 35 minut. Pozostałe 10 minut należy przeznaczyć na bezpieczne skorzystanie przez uczniów z urządzeń sanitarnych i szatni.
  10. Ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej zostaną wyłączone.