Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 r. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Dodatkowe procedury profilaktyczne w Liceum św. Marii Magdaleny obowiązujące od 1 września 2020 r. są następujące: 

 

  1. Do budynku szkoły uczniowie będą wpuszczani dwoma wejściami – uczniowie klas po podstawówce będą wchodzili głównym wejściem a uczniowie klas po gimnazjum wejściem bocznym, od strony boiska do koszykówki. W podobny sposób uczniowie będą opuszczali szkołę po przeprowadzonych lekcjach.
  2. Przy wejściach do budynku szkoły wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje dezynfekcji rąk oraz posiadanie założonej maseczki, przyłbicy lub innych środków ochronnych osłaniających usta i nos. 
  3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń ten zostanie odizolowany w sali P "0" a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  4. Do 11 września ze względów organizacyjnych i profilaktycznych nie będą czynne zbiorowe szatnie uczniowskie. Możliwość korzystania z szatni pojawi się od 14 września 2020 r.
  5. Wewnątrz budynku szkoły (korytarze, łazienki, szatnie, biblioteka) wszystkich obowiązuje noszenie ochronnych maseczek, przyłbic lub innych środków ochronnych osłaniających usta i nos. Wskazane powyżej środki ochronne uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zdjąć w salach lekcyjnych na wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.   Obowiązek noszenia środków ochronnych poza salą lekcyjną oznacza również, że wszelkie posiłki powinny być spożywane na przerwach w salach lekcyjnych lub na terenie dziedzińca szkolnego.
  6. Dodatkowe, mniejsze pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk zostaną wystawione w każdej sali lekcyjnej.
  7. Wszyscy pracownicy szkoły zostaną zaopatrzeni w indywidualne przyłbice ochronne. Podczas przeprowadzania lekcji, jeśli nauczyciel chce się zbliżyć do ucznia na odległość mniejszą niż 1,5 m może to zrobić po wcześniejszym założeniu maseczki lub przyłbicy. Zasada ta dotyczy również kontaktów pomiędzy uczniami a nauczycielami.
  8. Czas realizacji zajęć z wychowania fizycznego zostaje skrócony do 30 minut. Pozostałe 15 minut należy przeznaczyć na bezpieczne skorzystanie przez uczniów z urządzeń sanitarnych i szatni.
  9. Ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej zostaną wyłączone.
  10. Ewentualne uruchomienie realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole planowane jest od 28 września 2020 r.