ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 • Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.
 • Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.
 • Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i Programu wychowawczego s zkoły, gdy są realizowane ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki.
 • Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.
 • Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych czy podejmowaniu konstruktywnych decyzji. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Rada Pedagogiczna

 • Określa zadania w zakresie profilaktyki.
 • Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.
 • Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

Nauczyciele

 • Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych.
 • Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP.
 • Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.
 • Wspierają rozwój uczniów poprzez np. organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, kółek zainteresowań itp.

Wychowawca klasy

 • Integruje zespół klasowy.
 • Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.
 • Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów.

Dyrektor szkoły

 • Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki.
 • Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
 • Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki.
 • Wspiera oraz współorganizuje działania z zakresu profilaktyki szkolnej organizowane w ramach Programu profilaktyki szkolnej

Pedagog/psycholog szkoły

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu profilaktyki szkolnej.

Rada Rodziców

 • Opiniuje Program profilaktyki szkolnej.
 • Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki.
 • Współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, wice dyrektorem, Samorządem Uczniowskim.

CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 • Ochrona uczniów przed zagrożeniami poprzez rzetelną informację i kształtowanie umiejętności społecznych
 • Interweniowanie w przypadku pojawiających się zagrożeń
 • Stwarzanie optymalnych warunków rozwoju osobowości ucznia
 • Stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego (np. kółka zainteresowań)

ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 • Wspieranie i pomoc w rozwoju ważnych umiejętności społecznych
 • Dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, a tym samym umożliwienie dokonania racjonalnego wyboru
 • Rozwijanie umiejętności alternatywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych itp.
 • Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w szkole
 • Pomoc w planowaniu przyszłości edukacyjno- zawodowej
 • Pomoc w organizowaniu kontaktu ze specjalistą
 • Współpraca z rodzicami
Obszary tematyczne Formy działania Odpowiedzialni

Promocja zdrowia-zdrowy styl życia      

Wykłady, prelekcje, prezentacja filmów dot. przemian w okresie dojrzewania
 • nauczyciele biologii
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • wychowawcy
Wykłady, prelekcje dot. higieny osobistej
 • pielęgniarka szkolna
 • nauczyciele w-f
 • wychowawcy nauczyciele
„Dzień sportu”
 • nauczyciele wych. fizycznego
 • wychowawcy
„Akcja zima” zapewnienie młodzieży zajęć podczas ferii zimowych
 • nauczyciele w-f
Zajęcia pozalekcyjne: siłownia, siatkówka, koszykówka, kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań
 • nauczyciele w-f
 • nauczyciele pozostałych przedmiotów
 • osoby dodatkowo zatrudnione
 • dyrektor szkoły
Prelekcje na temat zaburzeń odżywiania- anoreksja, bulimia
 • pielęgniarka szkolna
 • nauczyciele biologii
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog
Rozwój cywilizacji a zagrożenie środowiska-Jak chronić środowisko?
 • nauczyciele biologii
 • nauczyciel chemii
 • nauczyciel historii czy wos
Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym            Autoprezentacja w sytuacji egzaminu maturalnego- seminarium informacyjne
 • pedagog/psycholog
 • wychowawcy
Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym- seminarium informacyjne 
 • pedagog/psycholog
 • wychowawcy 
Sposoby radzenia sobie ze stresem - seminarium informacyjne 
 • pedagog/psycholog
 • wychowawcy 
ćwiczenia relaksacyjne 
 • nauczyciele w-f
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog 
Podstawy komunikacji interpersonalnej- komunikacja werbalna i niewerbalna- seminarium informacyjne 
 • pedagog/psycholog szkolny
 • wychowawcy 
Budowanie pozytywnej samooceny- informacje zwrotne udzielane uczniom, zajęcia warsztatowe 
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • pedagog/psycholog szkolny
 • doradca zawodowy 
Umiejętność konstruktywnego odmawiania- asertywność- ćwiczenie umiejętności, mini wykład, warsztaty 
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog 
Moja emocjonalność- miłość, zawód miłosny, impulsywność- wykład 
 • nauczyciel wych. do życia w rodzinie
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog
 • doradca zawodowy 
Moja kariera edukacyjno- zawodowa- seminaria informacyjne oraz konsultacje indywidualne- mocne strony, umiejętności, predyspozycje zawodowe 
 • doradca zawodowy 
Zajęcia integracyjne w klasach na terenie szkoły
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog 
Wycieczki integracyjne 
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • pedagog/psycholog
 • dyrekcja szkoły 
Partnerstwo, małżeństwo, rodzina- moje dojrzałe wybory 
 • nauczyciel wych. do życia w rodzinie
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog 
Zagrożenie uzależnieniem- środki psychoaktywne, papierosy, alkohol, Internet.       Mechanizm uzależnienia- uzależnienie psychiczne i fizyczne od narkotyków- prelekcje 
 • pedagog/psycholog
 • wychowawcy
 • zaproszeni goście 
Uświadomienie uczniom skutków prawnych posiadania narkotyków-prelekcje 
 • przedstawiciel policji
 • pedagog/psycholog
 • wychowawcy
 • dyrekcja szkoły 
„Dzień bezpiecznego Internetu” 
 • nauczyciele informatyki
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog 
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej z zakresu procedur postępowania w przypadku różnych zagrożeń 
 • dyrektor szkoły
 • przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji 
Marsz Przeciwko Uzależnieniom 
 • pedagog/psycholog
 • dyrektor szkoły 
Prezentacje filmów dot. uzależnień i dyskusje 
 • nauczyciele biologii
 • wychowawcy
 • pedagog/psycholog 
Autoedukacja- pogadanki i prelekcje na temat uzależnień przygotowywane przez uczniów 
 • uczniowie
 • wychowawcy
 • nauczyciele 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją

 • Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.
 • Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.
 • W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE – PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY ORAZ PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ.

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
  1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
  4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
  5. Podobnie, w sytuacji, gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
  6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
  7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z u rzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
  1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
  2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
  3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
  4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
  6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
  7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
  1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
  2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły oraz wzywa policję.
  3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
  1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor,itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
  2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
  3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
  4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
  UWAGA:
  Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii-w Polsce karalne jest:
  • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
  • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia
  • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
  Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.
  Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli, któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
  Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuraturę lub policję art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 Kodeksu postępowania karnego).
 5. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa nauczyciel powinien:
  1. niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  2. ustalić okoliczności czynu, ewentualnych świadków,
  3. przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
  4. niezwłocznie zawiadomić policję w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
  5. zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły użył noża i uciekając porzucił go itp.)
 6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
  1. udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
  2. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
  3. powiadomienie rodziców ucznia,
  4. niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
  W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

Dokument zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców 19 czerwca 2008 r.