Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu jest publiczną, bezpłatną  średnią szkołą ogólnokształcącą, reaktywowaną  1 września 1990 r. – prawie dokładnie 40 lat  po  jej  likwidacji  przez  władze  PRL. W 1990 roku dane Jej było powrócić do swej edukacyjnej służby.

Liceum jest spadkobiercą i kontynuatorem chlubnej, ponad 700 – letniej tradycji istniejącej  w Poznaniu od 1303 r. szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam”. W swojej historii szkoła  przechodziła różne, niejednokrotnie tragiczne koleje losu, ale zawsze dobrze służyła Miastu, Wielkopolsce i Rzeczypospolitej. Spośród wielu tysięcy jej uczniów, którzy wrośli  w oblicze  Wielkopolski i Kraju wystarczy  przypomnieć takich jej słynnych Absolwentów jak Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski,  Karol Libelt, Bolesław Krysiewicz, Jan Kasprowicz, Augustyn Szamarzewski, Wojciech Trąmpczyński, Cyryl Ratajski, Henryk  Zygalski  czy Wiktor Dega.  

Szkoła mieści się w zbudowanym w połowie XIX wieku pięknym zabytkowym budynku, w którym uczy się obecnie 598 uczniów w 20 klasach. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i w zależności od rodzaju klasy – języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Ponadto, część uczniów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców.

Liceum ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwłaszcza z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Anglistyki, Biologii, Matematyki, Fizyki, Geografii oraz Studiów Edukacyjnych), Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. W ramach tej  współpracy w ostatnich latach szkoła otworzyła m. in. patronackie klasy humanistyczne oraz patronacką akademicką klasę menedżerską z przedmiotem ekonomia.

Oprócz zajęć obowiązkowych, uczniowie mogą również uczestniczyć w kilkunastu różnorodnych kołach zajęć pozalekcyjnych. Od 2019 roku zajęcia te  organizowane są wyłącznie dzięki finansowej pomocy Rady Rodziców.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.marynka.edu.pl w zakładce Projekty szkolne oraz Poza lekcjami.

Kolejne lata po reaktywowaniu szkoły udowodniły, że Liceum św. Marii Magdaleny stało się ważną placówką edukacyjną na mapie oświatowej Poznania, o czym świadczy rokrocznie duże zainteresowanie kandydatów do szkoły, wyniki olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminów maturalnych.

Od momentu jej przywrócenia w 1990 r., czyli w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania, mury „Marynki” opuściło 5221 absolwentów 29 roczników maturalnych. Doczekaliśmy się też 125 laureatów i 238 finalistów różnorodnych olimpiad przedmiotowych.

W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, biorącym pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych oraz ilość laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych Liceum św. Marii Magdaleny dziesięciokrotnie zostało uznane za najlepszą publiczną szkołę w Poznaniu i w Wielkopolsce. W ostatnich kilku latach  „Marynka” w tym rankingu zajmowała miejsce w pierwszej trójce liceów w Poznaniu a w tegorocznej jego edycji zajęła II miejsce w rankingu maturalnym i III miejsce w rankingu olimpijskim – zawsze wśród najlepszych!

Szkoła aktywnie bierze udział we wszystkich zawodach sportowych w ramach rywalizacji poznańskich liceów. W organizowanych od 2004 r. rozgrywkach we współzawodnictwie sportowym szkół średnich „Marynka” niezmiennie zajmowała „medalowe” miejsca - dwunastokrotnie już (!) uzyskując tytuł „najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Poznaniu” (2019r., 2018r., 2017r., 2016r., 2015r., 2013r., 2012r., 2011r., 2010r., 2008r., 2007r., 2006r.,). Od 2020 r. ogólnoświatowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 przerwała rywalizację sportową, ale mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym nasi sportowcy będą chcieli nawiązać do tych wspaniałych tradycji sportowej rywalizacji z uczniami innych poznańskich szkół.

W roku 2003, w uznaniu zasług i z okazji Jubileuszu 700–lecia Szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam” uhonorowano Liceum dwoma zaszczytnymi wyróżnieniami: Rada Miasta Poznania przyznała szkole tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”, a Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego nadał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

1 września 2009r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Liceum Ogólnokształcącemu św. Marii Magdaleny Statuetką Hipolita Cegielskiego „za wysoką  jakość kształcenia i wychowania, w hołdzie Jej założycielom i pedagogom”.

 

Dyrektorem szkoły jest mgr Jerzy Sokół.