H. Skolimowski

Projekt ekologiczny w ramach Roku Klimatu i Środowiska

Zapoznaj się z celami projektu
Weź udział w konkursach XI-XII, wykładzie XI
Sprawdź co zostało zrobione
Zapoznaj się z wystawami – hol I piętro

 

Aktualności na temat COP 14 Konferencji Klimatycznej ONZ na tej stronie.

Więcej ciekawych informacji przeczytasz na np.:

Cele:

 • pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska
 • tworzenie nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia
 • budzenie świadomości wpływu działań każdego człowieka na globalne zmiany środowiska i klimatu

Organizatorzy:

 • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Projekt i realizacja – nauczyciele biologii
 • Współpraca – nauczyciele chemii, historii, geografii
 • Projekt został dofinansowany z funduszu ochrony środowiska Miasta Poznania

Adresaci: Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły

Hasła projektu:

 • BĄDŹ ŚWIADOMYM OBSERWATOREM - warto przyglądać się światu, który nas otacza
 • ZDOBYWAJ WIEDZĘ - patrząc warto wiedzieć, co obserwujemy, kojarzyć fakty i wyciągać wnioski
 • BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY - umiejąc obserwować i posiadając wiedzę możemy postępować odpowiedzialnie, szanując środowisko przyrodnicze
 • DZIAŁAJ - miej wpływ na własne otoczenie

KONKURS - ZBIÓRKA BATERII I QUIZ Z WIEDZY O ODPADACH

REGULAMIN KONKURSU:

I ETAP - ZBIÓRKA BATERII

 • w konkursie mogą wziąć udział po 2 zespoły 1-2 osobowe z każdej klasy
 • zbiórka baterii trwa do 8 XII 2008 r
 • baterie przechowywane są przez koordynatora projektu
 • o zwycięstwie decyduje największa liczba zebranych baterii.

II ETAP - Quiz z wiedzy o odpadach

Tematy:
 • rodzaje odpadów i ich źródła
 • uciążliwość odpadów dla środowiska
 • sposoby zagospodarowywania odpadów

WYSTAWA – I piętro

Odpady - plaga czy konieczność podążająca za cywilizacją?

Wystawa informacyjna obejmująca tematy związane z odpadami np.

 • Aktualne oraz perspektywiczne możliwości recyklingu baterii i akumulatorów.
 • Biodegradowalne butelki.
 • Plastik z... pomarańczy 

X/XI 2008 r

Konkurs - XII 2008 r.

Woda - symbol życia

W jaki sposób zachęciłbyś kolegów, do racjonalnego korzystania z wody? Zaplanuj metody oszczędzania wody na poziomie społeczności lokalnej/szkoły.

Powietrze, którym oddychamy

Podaj przykłady, jak Ty możesz wpłynąć na poprawę jakości powietrza w swojej okolicy?

Odpady - plaga czy konieczność podążająca za cywilizacją?

Wykaż, że Twój sposób życia (w szkole, w czasie zakupów...) ma wpływ na ilość i jakość odpadów.

Klimat i jego zmiany

Omów najważniejsze czynniki w Twoim regionie przyczyniające się do zmian klimatycznych. Zaproponuj kampanię, której celem będzie podniesienie świadomości ludzi na temat postępujących zmian klimatycznych jak i wskazanie działań, które mogłyby kolejnym zmianom zapobiec.

REGULAMIN KONKURSU

 • w konkursie mogą wziąć udział zespoły 1-3 osobowe
 • termin zgłoszenia udziału u nauczyciela biologii - do 20 XI 2008 r.
 • termin oddania prac - do 15 XII 2008 r.
 • formy prac: tekst ciągły do 4 stron A4 (opis stanu, propozycji rozwiązań, kampanii) lub poster z ilustracjami do 6 stron A4 ( poster)
 • niezależnie od formy pracy wymagana jest czcionka minimum „16”
 • najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podsumowującej projekt I /II 2009 r.
 • autorzy najlepszych prac w każdej grupie tematycznej zostaną nagrodzeni

Nie truj siebie i innych - co robić ze zużytymi bateriami?

Kampania informacyjna. (IV/VI 2008 r.)

Ekologiczne aspekty w pracach badawczych uczestników Olimpiady Biologicznej

Prezentacja posterów prac badawczych dotyczących np. pomników przyrody, i terenów chronionych. (wystawa IV/ V 2008 r.)

Ratujmy wilki

Prezentacja o życiu wilków, o stosunkach panujących w wilczych rodzinach, o tym co grozi wilkom w cywilizowanym świecie – przeprowadzona przez członków Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. (V 2008 r.)

Białowieski Park Narodowy – rezerwat biosfery na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego

Wycieczka edukacyjna klasy II D pod opieką . M.Jankowskiej i H.Skrzypczak. Celem wycieczki było poznanie form ochrony oraz unikatowej flory i fauny Białowieskiego PN. (VI 2008 r.)

Bioindykacja w monitoringu i ocenach środowiska

Zapoznanie się uczniów klasy III D i C z posterami, zdjęciami i eksponatami na wystawie zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. (X 2008 r.)

Wykorzystanie roślin do oczyszczania terenów zielonych

Udział uczniów klas IIID i C po opieką H.Skrzypczak i P.Mazurkiewicza w wykładzie dr Magdaleny Krzesłowskiej zorganizowanym przez UAM w ramach XI Festiwalu Nauki i Sztuki. (X 2008 r.)

Ratujmy wilki cd.

Wycieczka edukacyjna klasy II D pod opieką . M.Jankowskiej i P.Mazurkiewicza do Stobnicy. Zajęcia w Terenowej Stacji Doświadczalnej Hodowli Wilka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. (X 2008 r.)

Dąb – symbol

Posadzenie dębu – symbolu jednoczenia sił jakie drzemią w polskim narodzie W ramach obchodów 60 rocznicy Powstania Listopadowego i Roku Klimatu i Środowiska powstał projekt sadzenia drzewek - symboli, do którego przyłączyli się uczniowie naszej szkoły. Drzewo zostało posadzone przez uczniów klasy IIc, IId i IIe pod opieką M. Jankowskiej i P. Bandla.

Odpady - plaga czy konieczność podążająca za cywilizacją?

Wystawa informacyjna obejmująca tematy związane z odpadami np. „Aktualne oraz perspektywiczne możliwości recyklingu baterii i akumulatorów”, „Biodegradowalne butelki”, „Plastik z... pomarańczy” (dla całej społeczności szkolnej) w holu szkoły I piętro. (X/XI 2008 r.)

Czy uda się zbudować kompostownię w Poznaniu?

Udział uczennicy kl. IIID w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Razem dla Edukacji na temat różnych problemów ochrony środowiska w naszym, mieście. (XI 2008 r.)

Efekt cieplarniany – zagrożenie czy dobrodziejstwo?

Wykład przeprowadzony przez pracownika Katedry Agrometorologii, wybrany przez kierujących programem CarboSchool dla uczniów szkół średnich w Unii Europejskiej. Wykładu wysłuchali uczniowie klas I, II i III - 120 uczniów. (XI 2008 r.)

Wielkopolski Park Narodowy

Wycieczka ekologiczna klas III z rozszerzoną biologią . Udział uczniów w warsztatach edukacyjnych przyrodniczo – ekologicznych pozwalających na poznanie bogactwa fauny i flory parku oraz dostrzeżenie problemów związanych z wpływem działalności człowieka na stan środowiska - 60 uczniów. (XI 2008 r.)