Liceum Ogólnokształcącego

Św. Marii Magdaleny

w Poznaniu

WSTĘP: Główny cel edukacyjny Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu

 

spieranie młodego człowieka w dążeniu do kształtowania osobowości, aby –

czerpiąc z wielowiekowej tradycji szkoły –

świadomie i odpowiedzialnie funkcjonował w życiu.

 

Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego człowieka. Siła wychowania tkwi bowiem nie tylko w ogólnych postanowieniach, ale w konkretnych działaniach i postawach. Szkoła ma za zadanie przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz wychowanie. Naturalna jedność tych trzech wymiarów stwarza najlepszą gwarancje dla wszechstronnego rozwoju ucznia.

Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny. Tu przede wszystkim kształtuje się jego charakter, dziedziczone są doświadczenia, przekazywany jest system wartości. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Rola szkoły, choć drugoplanowa, pod pewnymi względami pozostaje niezastąpiona.

 1. PRZESŁANIE EDUKACYJNE SZKOŁY
  1. Wspieranie uczniów w dążeniu do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego,
  2. Wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej, regionalnej i europejskiej,
  3. Wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur,
  4. Kształtowanie dojrzałości życiowej uczniów i przygotowanie ich do odpowiedzialnego sterowania własnym losem,
  5. Przygotowanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
  6. Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata.
 2. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
  1. społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły, którzy powinni współpracować w atmosferze wzajemnego szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań;
  2. wszyscy członkowie społeczności szkolnej – pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice znają program wychowawczy i są jego współtwórcami;
  3. wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w tym zakresie;
  4. cała społeczność szkolna przyjmuje współodpowiedzialność za efekty realizacji programu wychowawczego;
  5. działania wychowawcze szkoły są wsparciem dla rodziców w ich działaniach wychowawczych;
  6. rodzice uczniów współuczestniczą w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 3. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY
  Kształcenie i wychowywanie stanowią integralną całość procesu edukacyjnego, co powoduje, że w procesie wychowawczym szkoła:
  1. wspiera rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, patriotycznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;
  2. organizuje proces nauczania umożliwiający efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności;
  3. zapewnia możliwości dokonania wyboru najlepszego kierunku kształcenia;
  4. przygotowuje uczniów do oceniania zewnątrzszkolnego;
  5. wspiera ucznia w przezwyciężaniu trudności szkolnych;
  6. promuje zdrowy styl życia;
  7. udziela pomocy w przezwyciężaniu uzależnień i zagrożeń społecznych;
  8. stwarza warunki do uczestnictwa w różnych formach życia kulturowego;
  9. promuje postawy współczującej wobec pokrzywdzonych przez los;
  10. rozwija empatię przez udział w różnorodnych akcjach charytatywnych;
  11. pomaga w pełnieniu ról społecznych oraz wspiera inicjatywy społeczne;
  12. kształtuje poczucie odpowiedzialności, obowiązku, a także samorządności i zaradności społecznej.
 4. ZADANIA DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELI
  Realizując treści przedmiotowe nauczyciel:
  1. rzetelnie przygotowuje i przeprowadza każdą lekcję;
  2. stale doskonali się i wzbogaca warsztat pracy;
  3. stosuje wewnątrzszkolny system oceniania;
  4. stosuje różnorodne metody i środki dydaktyczne;
  5. jest konsekwentny w swoich wymaganiach;
  6. szanuje godność osobistą ucznia i nie narusza prywatności jego uczuć;
  7. diagnozuje potrzeby ucznia;
  8. stwarza sytuacje sprzyjające dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu za nie odpowiedzialności;
  9. podpowiada i wskazuje sposoby współpracy w grupie rówieśniczej;
  10. kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań przez uczniów;
  11. planuje pracę dydaktyczna i wychowawczą na rok szkolny i cały cykl kształcenia;
  12. wzbogaca propozycje edukacyjne szkoły szczególnymi predyspozycjami, osobowością i własnymi zainteresowaniami.
  Realizując treści przedmiotowe nauczyciel powinien ukazywać uczniom:
  1. ponadczasowe wartości ogólnoludzkie;
  2. znaczenie norm moralnych w życiu człowieka;
  3. proces podejmowania decyzji i ich skutków;
  4. rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych i dokonywanie wyborów;
  5. tradycje rodzinne, regionalne, narodowe i ich znaczenia dla tożsamości człowieka;
  6. wartość rodziny w życiu człowieka;
  7. piękno przyrody, jej użyteczność i sposoby ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji.
 5. ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI
  Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej:
  1. podejmuje działania wychowawcze w każdej sytuacji szkolnej (lekcja, przerwa, wycieczka itp.);
  2. tworzy warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym;
  3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę;
  4. jest negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych w klasie oraz między uczniami a dorosłymi;
  5. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
  6. czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów;
  7. ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
  8. prowadzi godziny wychowawcze, realizując program wychowawczy oraz rozwiązując problemy wynikające z codziennych potrzeb klasy;
  9. na bieżąco rozwiązuje problemy edukacyjne i wychowawcze, wspomaga uczniów mających trudności szkolne, udziela pomocy uczniom pokrzywdzonym;
  10. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze, w porozumieniu z nauczycielami i uczniami ustala oceny z zachowania;
  11. monitoruje osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i pracach pozalekcyjnych;
  12. ustala i nadzoruje realizację harmonogramu dyżurów klasowych, pełni nadzór nad wywiązywaniem się klasy z jej obowiązków wobec szkoły;
  13. organizuje wycieczki;
  14. prowadzi zebrania klasowe rodziców zgodnie z przyjętym harmonogramem;
  15. prowadzi dokumentację pracy: dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
  16. współpracuje z pedagogiem szkolnym;
  17. utrzymuje stałe kontakty z rodzicami.
 6. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
  Pedagog szkolny:
  1. dba o realizację obowiązków szkolnych (rozmowy z uczniami i rodzicami oraz wychowawcami klasowymi),
  2. współuczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych między rodzicami a uczniami,
  3. udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych,
  4. kieruje na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dyslekcja, dysortografia, natury psychologiczno - pedagogicznej),
  5. przeciwdziała wszelkim uzależnieniom (alkoholizm, palenie papierosów, narkomania - pogadanki, filmy, spotkania z pielęgniarką, policjantem, spektakle teatralne),
  6. udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychologicznych,
  7. rozpoznaje potrzeby i zagrożenia ucznia (ankiety, rozmowy),
  8. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
  9. udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia w oparciu o aktualne informacje,
  10. kieruje do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej uczniów niezdecydowanych zawodowo,
  11. udziela indywidualnych porad.
 7. ZADANIA RODZICÓW
  Rodzice:
  1. angażują się w sprawy szkoły poprzez uczestnictwo w Radzie Rodziców, Radach Klasowych oraz indywidualne działania;
  2. aktywnie uczestniczą w zebraniach klasowych, ogólnoszkolnych i wywiadówkach;
  3. indywidualnie konsultują się z nauczycielami w wymagających tego sytuacjach;
  4. wspomagają działania szkoły pozytywnym przykładem funkcjonowania rodziny;
  5. pielęgnują uczucia miłości, przyjaźni i szacunku wobec wszystkich podmiotów społeczności szkolnej;
  6. współpracują w organizowaniu życia pozalekcyjnego klasy i szkoły;
  7. uczestniczą w niektórych radach pedagogicznych w charakterze opiniującym i doradczym;
  8. pomagają (w miarę możliwości) w przedsięwzięciach gospodarczych szkoły;
  9. terminowo regulują zobowiązania finansowe wobec szkoły;
  10. wspierają szkołę w tworzeniu warunków bezpieczeństwa ładu i estetyki w szkole;
  11. organizują pomoc materialną dla uczniów;
  12. organizują pomoc merytoryczną, psychologiczna zgodnie z własnymi kompetencjami;
  13. współpracują ze Stowarzyszeniem Wychowanków Liceum.
 8. SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
  Zadania wychowawcze realizowane są w ramach:
  1. lekcji wychowawczych ( propozycje tematów lekcji wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas znajdują się w załączniku nr 1) – zajęć, na których wychowawca i uczniowie danej klasy spotykają się i dokonują analizy problemów wychowawczych - ważnym elementem jest otwarta postawa wychowawcy na problemy młodzieży,
  2. lekcji przedmiotowych – zajęć, w czasie których na bazie podawanych wiadomości pojawiają się zagadnienia wychowawcze,
  3. zajęć pozalekcyjnych – dodatkowych form pracy w niewielkich grupach, gdzie spotyka się młodzież o określonych zainteresowaniach i umiejętnościach, które rozwija,
  4. różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły – akademie, rocznice związane ze świętami narodowymi (przygotowywane wspólnie z młodzieżą),
  5. wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych – integrują zespół uczniowski, jak również zawierają w sobie wiele sytuacji wychowawczych,
  6. konkursów i olimpiad przedmiotowych – dających młodzieży możliwość przedstawienia swoich osiągnięć, wiedzy i umiejętności,
  7. wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,
  8. wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na wystawy,
  9. indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej z uczniem,
  10. akcji charytatywnych, ekologicznych – młodzież inicjuje akcje lub bierze czynny udział w lokalnych przedsięwzięciach,
  11. zawodów i imprez sportowych – młodzież reprezentuje szkołę na turniejach i zawodach międzyszkolnych,
  12. samopomocy uczniowskiej – uczniowie pomagają sobie wzajemnie w odrabianiu lekcji i w nauce,
  13. współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami wspierającymi oświatę;
  14. stałego uaktualniania strony internetowej promującej naszą szkołę;
  15. współpracy z rodzicami, która obejmuje:
   1. kontakt natychmiastowy w niepokojących wypadkach wychowawczych (telefoniczny, listowny);
   2. kontakt stały podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji;
   3. stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców;
   4. spotkania indywidualne oraz grupowe z pedagogiem szkolnym.
  Terminarz zadań wraz z określeniem podmiotów za nie odpowiedzialnych jest corocznie opracowywany i dostępny w pierwszy tygodniu września.
 9. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
  Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym. Ma, w założeniach twórców, ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na podstawie systematycznych obserwacji procesu wychowawczego.
  Sposoby i środki ewaluacji:
  1. obserwacja zachowania uczniów,
  2. obserwacja postępów w nauce i zachowaniu,
  3. udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki,
  4. frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych,
  5. ocena samopoczucia ucznia w szkole,
  6. ocena pracy wychowawczej,
  7. badanie losów absolwentów.
  Narzędzia ewaluacji:
  1. ankieta,
  2. obserwacja,
  3. analiza dokumentacji szkolnej,
  4. rozmowa.

Program wychowawczy został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2008 roku.

Wchodzi w życie w dniu 1 września 2008 roku.

Załączniki: