STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŚW. MARII MAGADALENY W POZNANIU
Zał. nr 1. Szkolny System Oceniania
Zał. nr 2. Kryteria ocenienia zachowania
Zał. nr 3. Zadania nauczyciela bibliotekarza
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
A - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności/zwolnienie z zajęć ucznia niepełnoletniego.
B - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności/zwolnienie z zajęć ucznia pełnoletniego.
C - Wniosek o urlop olimpijski.
D - Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.