„PONIEDZIAŁKI Z MUZĄ (w maseczce!)” – czerwiec 2020/21
 

* godzina 14.30

** bilet 10 zł

*** info/zapisy/wpłaty: Pani Prof. Jolanta Błach,  Pan Prof. Tomasz Kowalski, Pan Prof. Ireneusz Okoń (sala 112) - koordynacja

PLAN:

31.05 - "NOMADLAND"

  7.06 - "OJCIEC"

14.06 - "NA RAUSZU"

21.06 - ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA "

 

Dodatkowe procedury profilaktyczne  w Liceum św. Marii Magdaleny obowiązujące od 17 do 28 maja 2021 r.

Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 17 maja 2021 r. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Dodatkowe procedury profilaktyczne w Liceum św. Marii Magdaleny obowiązujące od 17 do 28 maja 2021 r. są następujące: 

 

 1. Zajęcia stacjonarne w budynku szkoły będą odbywały się w trybie hybrydowym polegającym na tym, że w dniach od 17 do 21 maja 2021 r. w zajęciach stacjonarnych będą uczestniczyli uczniowie klas II (uczniowie klas I w tym czasie będą mieli lekcje w formie zdalnej), a w dniach od 24 do 28 maja 2021 r. w zajęciach stacjonarnych będą uczestniczyli uczniowie klas I (uczniowie klas II w tym czasie będą mieli lekcje w formie zdalnej).
 2. Nauczyciele prowadzą swoje zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym nowym planem lekcji. W zależności od tygodnia zajęć i rodzaju klas robią to w formie stacjonarnej lub w trybie online.
 3. Do budynku szkoły uczniowie będą wpuszczani dwoma wejściami – uczniowie klas po podstawówce będą wchodzili głównym wejściem a uczniowie klas po gimnazjum wejściem bocznym, od strony boiska do koszykówki. W podobny sposób uczniowie będą opuszczali szkołę po przeprowadzonych lekcjach.
 4. Przy wejściach do budynku szkoły wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz posiadanie założonej maseczki. 
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń ten zostanie odizolowany w szkolnym izolatorium, a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Wewnątrz budynku szkoły w pomieszczeniach wspólnych (m. in. sale lekcyjne, korytarze, łazienki, szatnie, biblioteka) wszystkich obowiązuje noszenie ochronnych maseczek osłaniających usta i nos. Wskazane powyżej środki ochronne uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zdjąć w pomieszczeniach, w których będzie możliwe zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
 7. Dodatkowe, mniejsze pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk zostaną wystawione przed każdą salą lekcyjną.
 8. Wszyscy pracownicy szkoły będą mieli możliwość otrzymania indywidualnych maseczek ochronnych. Podczas przeprowadzania lekcji, jeśli nauczyciel będzie w stanie zachować dystans 1,5 m odległości od uczniów, może ją prowadzić bez użycia maseczki ochronnej. W przypadku wszelkich kontaktów bezpośrednich w odległości mniejszej niż 1,5 m obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych.
 9. Czas realizacji zajęć z wychowania fizycznego zostaje skrócony do 35 minut. Pozostałe 10 minut należy przeznaczyć na bezpieczne skorzystanie przez uczniów z urządzeń sanitarnych i szatni.
 10. Ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej zostaną wyłączone.

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Jednodniówką Marynki, która dostępna jest tutaj.

Zapraszamy również do udziału w quizach:

 1. W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, podczas którego zatwierdzono klasyfikację wszystkich uczniów klas III.

 

 1. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 27 kwietnia 2021 r  dokonano również wyboru Prymusa Szkoły oraz osób z II i III lokatą.  

Prymusem Szkoły rocznika 2021 została Olga Kokorniak z kl. 3D (średnia ocen 5,76 i zachowanie wzorowe),   II lokatę zajęła Julia Pukowicz z kl. 3G (średnia 5,72 i zachowanie wzorowe) a III lokatę zajął Karol Wapniarski z kl. 3F (średnia 5,47 i zachowanie wzorowe).

Stosowną uchwałą Rady Pedagogicznej wybrano też Natalię Teklik (3A), Barbarę Rojek (3B), Jakuba Winieckiego (3F), Karola Wapniarskiego (3F), Aleksandrę Kniaź (3D) oraz Tadeusza Wernera (3F) jako kandydatów do tegorocznego stypendium Ministra Edukacji i Nauki oraz nagród Prezydenta Miasta Poznania a Franciszka Linke (kl. 3F) do wyróżnienia Złotym Medalem Absolwenta Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.  

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

 1. W związku z ogólną sytuacją dotycząca utrzymywania się pandemii koronawirusa w Polsce i związanymi z nią restrykcjami, podobnie jak w ubiegłym roku, nie będzie uroczystego absolutorium dla uczniów klas III.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez wychowawców klas III oraz nagród, wyróżnień, tableau i pamiątkowych dyplomów łacińskich będzie miało miejsce w piątek, 30 kwietnia 2021 r.

Uroczystość odbędzie się w budynku szkoły. Absolwenci zaproszeni są do liceum na wyznaczone godziny i do wskazanych sal wg następującej kolejności:

 

 • 09.00 kl. 3A – p. dyr. K. Matuszak w s. 109
 • 10.00 kl. 3B – p. prof. E. Dybowska w s. 106
 • 11.00 kl. 3C – p. prof. M. Chabierska w s. 1
 • 12.00 kl. 3F – p. prof. P. Berda w s. 5
 • 13.00 kl. 3G – p. prof. P. Kurczewski w s. 17
 • 14.00 kl. 3D – p. prof. prof. T. Kowalski w s. 14

 

 1. Porządek spotkań wychowawców ze swoimi klasami będzie wyglądał następująco (podaję przykład z klasą p. dyr. K. Matuszak):

o godz. 9.00 w sali lekcyjnej pojawia się pierwszych dziesięciu uczniów (kolejność alfabetyczna), ok. godz. 9.20 następnych dziesięciu, po kolejnych 20 minutach pozostali.

Po zakończeniu spotkania w poszczególnych grupach będzie można spotkać się i pożegnać z całą klasą w szkolnej auli.

W podobnych odstępach czasowych (ale oczywiście w innych godzinach) będą odbywały się spotkania w pozostałych klasach.

Oczywiście wszystkich obowiązują zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii (właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisania potwierdzenia odbioru świadectw i innych dokumentów).

Wychowawca, oprócz świadectwa  przekaże też absolwentom pamiątkowe dyplomy łacińskie, tableau, listy gratulacyjne dla uczniów i rodziców, okolicznościowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, wyróżnienia dla zasłużonych sportowców oraz dokumenty z rekrutacji do liceum.

Jednocześnie absolwenci mają obowiązek zdeponować u swoich wychowawców podpisane kalkulatory proste, z których będą korzystać podczas egzaminów maturalnych.

 

 1. O godzinie 14.00 dyrektor szkoły wręczy przed aulą szczególne wyróżnienia dla Prymusa Szkoły – Olgi Kokorniak (kl. 3D) oraz osób z II (Julia Pukowicz, kl. 3G ) i III lokatą (Karol Wapniarski, kl. 3F) i Złoty Medal Absolwenta dla Franciszka Linke (kl. 3F).

 

Po krótkiej uroczystości Prymus Szkoły – Olga Kokorniak odsłoni pamiątkową Złotą Tablicę Absolwentów rocznika 2021.

 

 1. Od wtorku, 4 maja 2021 r. zacznie obowiązywać w szkole nowy plan lekcji dla uczniów klas I i II, który zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej liceum. Jednocześnie przypominam, że w związku z rozpoczęciem tegorocznej sesji egzaminacyjnej i obowiązującym kalendarium roku szkolnego zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I i II rozpoczną się od poniedziałku, 10 maja 2021 r.

 

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.