Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 30 VIII 2016 r. Początek egzaminu o godz. 9:00 w sali 4.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca w następujących oddziałach:

1 A - dwa wolne miejsca

1 C - trzy wolne miejsca

1 E - trzy wolne miejsca

1 F - jedno wolne miejsce

 

Kalendarium postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

27 lipca - 1 sierpnia 2016, godz. 9:00 – 13:00 w sekretariacie szkoły -  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

22 sierpnia 2016, godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, po rozpatrzeniu odwołań;

do 25 sierpnia 2016, do godz.13:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

26 sierpnia 2016, godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

WZÓR WNIOSKU

Data : …………………….

 

 

Wniosek o przyjęcie do LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu w rekrutacji uzupełniającej

 

Dane osobowe kandydata:

Numer PESEL:    ……………………………………………………….   

Imię i nazwisko:   ……………………………………………………….   

Numer telefonu:   ……………………………………………………….            

Numer nadany kandydatowi w LO św. MM w I naborze…………….....

 

Proszę o uwzględnienie mojej kandydatury w rekrutacji uzupełniającej do oddziału:

1.     ……………………………………………………….

2.     ……………………………………………………….

3.     ……………………………………………………….

4.     ……………………………………………………….

 

W przypadku wskazania oddziału 1A lub 1F podkreśl wybór II języka obcego:

jęz. niemiecki – podstawowy

jęz. niemiecki  - kontynuacja

jęz. francuski – podstawowy

jęz. francuski - kontynuacja

jęz. hiszpański – podstawowy

jęz. hiszpański  - kontynuacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu przypomina uczniom zakwalifikowanym na rok szkolny 2016/2017, o konieczności złożenia oryginałów dokumentów (wyniki egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum) oraz karty zdrowia i dwóch podpisanych fotografii.

2. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania w/w dokumentów upływa w dniu 25 lipca o godzinie 12.00.

Wydawanie świadectw dojrzałości dla absolwentów szkoły w 2016 r. będzie miało miejsce w auli szkolnej we wtorek, 5 lipca o godz. 11.00. Świadectwa będą wydawać wychowawcy poszczególnych klas - odpowiednio: 3A p. J. Błach, 3B p. P. Bandel, 3C p. M. Jankowska, 3D p. K. Mischke, 3E p. K. Zawodni Żychlińska, 3F p. M. Ratajczak i 3G p. A. Mrula. Absolwentów z lat poprzednich zapraszamy do sal 13 i 14, gdzie dokumenty będą wydawać p. M. Perlińska i p. P. Mazurkiewicz.

Szanowni Państwo!

Planowane w dniu 15 czerwca zebranie Rady Rodziców nie odbędzie się. W tym dniu Pan Prezydent organizuje spotkanie z dyrektorami szkół, co powoduje moją nieobecność. Także nie wpłynęły wnioski wymagające Państwa decyzji.

Wszystkim członkom Rady Rodziców serdecznie dziękuję za współpracę, za  efektywną pracę i oddanie sprawom szkoły, a także partnerską atmosferę. Licząc na Państwa pomoc i również owocną współpracę w nowym roku szkolnym życzę słonecznych i pełnych radości wakacji.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły