STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŚW. MARII MAGADALENY W POZNANIU
Zał. nr 1. Szkolny System Oceniania
Zał. nr 2. Przedmiotowe Systemy Oceniania
Zał. nr 3. Kryteria ocenienia zachowania
Zał. nr 4. Program wychowawczo-profilaktyczny
Zał. nr 5. Wewnątrzszkolny systemem doradztwa zawodowego
Zał. nr 6. Regulamin Rady Pedagogicznej
Zał. nr 7. Regulamin Rady Rodziców
Zał. nr 8. Zadania nauczyciela bibliotekarza
A - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności/zwolnienie z zajęć ucznia niepełnoletniego.
B - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności/zwolnienie z zajęć ucznia pełnoletniego.
C - Wniosek o urlop olimpijski.
D - Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.