STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŚW. MARII MAGADALENY W POZNANIU
Zał. nr 1. Szkolny System Oceniania
Zał. nr 2. Kryteria oceniania zachowania
Zał. nr 3. Program wychowawczo-profilaktyczny
Zał. nr 4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Zał. nr 5. Regulamin Rady Pedagogicznej
Zał. nr 6. Regulamin Biblioteki Szkolnej
A - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności/zwolnienie z zajęć ucznia niepełnoletniego.
B - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności/zwolnienie z zajęć ucznia pełnoletniego.
C - Wniosek o urlop olimpijski.
D - Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
Przedmiotowe Systemy Oceniania
Regulamin Rady Rodziców