Od Koordynatora Głównego IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego COPTIOSH otrzymaliśmy gratulacje z okazji uzyskania, dzięki wynikom naszych uczniów, statusu Złotej Szkoły. Poniżej zamieszczamy treść przesłanych gratulacji.„W imieniu Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno-prawnych, co "zaowocowało" zajęciem wysokiego miejsca w Polsce przez Państwa Placówkę w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku, uzyskując status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.

Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status szkoły złotej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo szkoły złotej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie”.


Serdecznie gratulujemy!

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję wszystkich członków społeczności szkolnej Liceum św. Marii Magdaleny o podjętych decyzjach w sprawie form i zasad funkcjonowania szkoły oraz sposobie i trybie realizacji jej zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania (do 26 kwietnia 2020 r.).  

 

1. Zgodnie z kalendarium roku szkolnego 2019-2020, nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach maturalnych powinni dokonać klasyfikacji uczniów klas III do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

 2. W związku z obowiązywaniem rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…), klasyfikacja z poszczególnych przedmiotów oraz ustalenie ocen zachowania (klasyfikacja końcoworoczna), zostanie przeprowadzona w formie zdalnej a uczniowie i ich rodzice zostaną o tym poinformowani poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku elektronicznym.

 

 3. W dniu 22 kwietnia 2020 r. odbędzie się zdalne posiedzenie rady pedagogicznej, którego głównym celem będzie ostateczne zatwierdzenie wyników klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas III. Podczas tego posiedzenia zostanie również wyłoniony prymus szkoły, osoby z II i III lokatą oraz kandydat do stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

 

 4. W dniu 23 kwietnia 2020 r. zostaną wydrukowane i podpisane przez wychowawców oraz dyrektora szkoły świadectwa ukończenia Liceum św. Marii Magdaleny przez uczniów klas III.

 

 5. Planowane pierwotnie na 24 kwietnia 2020 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III (rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej, pamiątkowych dyplomów łacińskich i udzielenie absolutorium) nie odbędzie się. Absolwenci szkoły otrzymają te dokumenty w terminie późniejszym, po zaistnieniu warunków umożliwiających ich bezpieczne przekazanie.

 

 6. Od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać w szkole nowy plan lekcji dla uczniów klas I i II, który zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej liceum (podobnie, jak to miało miejsce przed zawieszeniem zajęć w szkole).

Jerzy Sokół, dyrektor szkoły.

Miło nam poinformować, że w XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanym przez Wydawnictwo „Charaktery” we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Społeczną Akademia Nauk, w finałowych zmaganiach wśród 10 finalistów tegoż turnieju znalazły się dwie uczennice Liceum św. Marii Magdaleny  – Barbara Janowska (kl. 3B)  i Anna Czerwińska (kl. 3B).

Naszym wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy!

 

 W związku z wejściem w życie 25 marca 2020 r. rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493), po konsultacji z członkami Zespołu Doradczego, informuję wszystkich członków społeczności szkolnej Liceum św. Marii Magdaleny o podjętych decyzjach w sprawie form i zasad funkcjonowania szkoły oraz sposobie i trybie realizacji jej zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  

 

1.  Od środy, 25 marca 2020 r. zacznie funkcjonować w naszej szkole nowy plan lekcji, uwzględniający złożoność sytuacji oraz możliwości zaangażowania uczniów i nauczycieli, z uwzględnieniem m. in. równomiernego i zróżnicowanego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz łączenia przemiennego kształcenia zdalnego i metod nauczania z użyciem monitorów ekranowych.

 

 2.  W celu uporządkowania czasu pracy nauczycieli i organizacji zajęć dla wszystkich uczniów, tygodniowy przydział zajęć dla każdej klasy będzie obejmował 25 godzin lekcyjnych. Przydział godzin dla każdej z klas zostanie dostosowany do specyfiki jej profilu nauczania. „Lekcje” będą przeprowadzane przez 5 dni w tygodniu, zgodnie z czasem szkolnych dzwonków, zasadniczo od 2 do końca 6 lekcji, czyli po 5 lekcji dla każdej klasy. Nowy plan lekcji będzie zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły (podobnie, jak to miało miejsce przed zawieszeniem zajęć w szkole).

 

 3. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują swoją pracę z uczniami w ramach wynagrodzenia zasadniczego i realizują zasady oceniania ich postępów poza układem nowego szkolnego planu lekcji, obowiązującego od 25 marca 2020 r.

 

 4. Jednocześnie informuję też wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców, że organizacja poszczególnych zajęć i sposób wykorzystania różnych form nauczania zdalnego w ramach nowego planu lekcji zależą od indywidualnych decyzji poszczególnych nauczycieli oraz od możliwości wykorzystania sprzętu komputerowego i dostępu do internetu.

 

 5. Zgodnie z nowym planem lekcji nauczyciele będą wpisywali do dziennika elektronicznego kolejne tematy zajęć i frekwencję uczniów. W przypadku zajęć przeprowadzanych w formie zdalnej bez wykorzystania bezpośrednich form komunikacji zaliczona zostanie frekwencja wszystkich uczniów w danej klasie/grupie a w przypadku przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem bezpośredniej komunikacji frekwencja rzeczywista, potwierdzona przez nauczyciela. Zawarty w nowym planie lekcji układ zajęć w danym dniu umożliwia (wg potrzeb nauczyciela) bezpośredni kontakt danego nauczyciela z całą klasą lub z konkretnymi uczniami (po przesłaniu wcześniejszej informacji dotyczącej nawiązania tegoż kontaktu) i nie oznacza, że wszystkie zajęcia muszą być realizowane przed ekranem monitora.

 

 6. Dotychczasowe, stosowane w szkole przedmiotowe zasady oceniania zostaną uzupełnione o formy oceniania zdalnego. O wynikach monitorowania postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji ich wiedzy i umiejętności wszystkie zainteresowane strony czyli nauczyciele, uczniowie i rodzice będą informowane poprzez dziennik elektroniczny.

 

 7. Obok dziennika elektronicznego równoległym środkiem realizacji zdalnego nauczania i wzajemnego komunikowania się będzie funkcjonujący od wielu lat w „Marynce” darmowy system Office 365 oraz jako nowe narzędzie - program Microsoft Teams, do którego dostęp będą mieli wszyscy nauczyciele i uczniowie. Oczywiście, oprócz wspomnianych powyżej programów nauczyciele mogą wykorzystywać również inne sposoby komunikowania się ze swoimi uczniami. Ważnym uzupełnieniem systemu zdalnego nauczania w Liceum św. Marii Magdaleny będzie też platforma epodreczniki.pl oraz inne strony i serwisy internetowe.

 

 8. W środę, 25 marca, wraz z uruchomieniem nowego planu lekcji w dzienniku elektronicznym dotychczasowa komunikacja pomiędzy nauczycielami i uczniami zostanie „przestawiona” na platformę Office 365. Tego samego dnia zostaną przygotowane dane do logowania dla uczniów, które będą im przekazywane przez wychowawców poszczególnych klas. Uzupełnieniem Office 365 będzie aplikacja Microsoft Teams, dostępna zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.

                                                                                                                                                                           Jerzy Sokół, dyrektor szkoły